Uvjeti korištenja | Uhvati Val

-

O Uhvati val

Opći uvjeti korištenja

Datum zadnjeg ažuriranja: 1. travnja 2014.


Tvrtka Uhvati val d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Uhvati val) ovim Općim uvjetima korištenja prezentira način i uvjete korištenja internet portala Uhvati val na internetskoj adresi www.uhvatival.hr s pripadajućim internet stranicama (u daljem tekstu: Uhvatival.hr). Internet portal Uhvatival.hr je informacijski sustav koji se temelji na interaktivnim internetskim tehnologijama na način da pruža usluge informacijskog društva, upravljanja sadržajem i provođenja financijskih transakcija temeljem individualnih zahtjeva Korisnika usluga. Navedene usluge Uhvati val pruža sa pridruženim tvrtkama (u daljnjem testu: Partneri) i trećim stranama.

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini izrazi imaju slijedeće  značenje:
Uhvati val znači Uhvati val d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Feldmana 4, 10090 Zagreb,  upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 80745760, OIB 69581851336. Web stranice označava sve web, odnosno internet stranice, u vlasništvu Uhvati val d,o.o. na domeni Uhvatival.hr. Korisnik znači svaku osobu koja pristupa ili je pristupala web stranicama. Pojam Korisnik uključuje i Registriranog korisnika. Registrirani korisnik znači svaku poslovno sposobnu osobu koja se registrirala na Uhvatival.hr.

Korištenjem Uhvatival.hr smatra se da su Korisnici, Kupci, Partneri i treće osobe pročitali ove Uvjete te da iste prihvaćaju.

Korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim tvrtku Uhvati val d.o.o., njezine odgovorne osobe,  zaposlenike i agente, od svih   zahtjeva za naknadom štete i troškova,  uključujući troškove pravnog   zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od   strane krajnjeg korisnika.

Korištenjem internetskim stranicama tvrtke Uhvati val, potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja internetskih stranica i njihove pravne učinke. Korištenje Uhvatival.hr osobno je pravo Korisnika tj. Registriranog korisnika i ne može se prenositi na druge. Korištenjem usluga na Uhvatival.hr potvrđujete da ste poslovno sposobni sklapati valjane pravne poslove. Pod pojmom internetskih stranica u smislu ovih Općih uvjeta podrazumijevaju se sav raspoloživ sadržaj unutar domene Uhvatival.hr.

Uhvati val može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja internetskih stranica i/ili Izjavu o zaštiti tajnosti podataka bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Opće uvjete korištenja i/ili Izjavu o zaštiti tajnosti podataka objaviti na ovoj internetskoj stranici. Ukoliko nastavite s korištenjem Uhvatival.hr nakon izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta korištenja i/ili Izjave o zaštiti tajnosti podataka smatra se da iste prihvaćate. Ukoliko ne pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja ili ste mlađi od 14 godina, molimo Vas da se suzdržite od korištenja Uhvatival.hr.

Uhvati val zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni način poslovanja tj. servise i usluge dostupne na Uhvatival.hr uključujući načine komunikacije i dostave informacija.

Ograničenje odgovornosti
Svi sadržaji objavljeni na Uhvatival.hr vlasništvo su tvrtke Uhvati val i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualne upotrebe. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pismenog pristanka Uhvati val. Uhvati val će uložiti razumne napore da sadržaj portala Uhvatival.hr ostane očuvan i dostupan, te da sve objavljene informacije budu točne, potpune i pouzdane, ali ne može garantirati da je sadržaj na ovim web stranicama oslobođen od pogrešaka.

Uhvatival.hr pristupa se putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Uhvati val ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati bezrezervnu dostupnost servisa i informacija. Uhvati val neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica Uhvatival.hr. Internet stranice na Uhvatival.hr domeni mogu biti ponekad nedostupne iz razloga koji su van kontrole Uhvati val ili su razlog redovitog održavanja Uhvatival.hr Uhvati val ne može biti odgovorna za osiguranje tajnosti zaporki povezanih sa korisničkim računima koji se koriste za pristup uslugama na Uhvatival.hr
Korištenjem sadržaja Uhvatival.hr Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice. Uhvati val se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Uhvati val, ili je ustupljeno Uhvati val, a u vlasništvu je trećih osoba. Uhvati val također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Uhvati val ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja Uhvati val. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti i pristupačnosti podataka na Uhvatival.hr, internetske stranice koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pružaju zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki Korisnik ovih internetskih stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju Uhvatival.hr neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Tajnost i zaštita podataka
Na određenim mjestima unutar Uhvatival.hr i u određeno vrijeme, Uhvati val će prikupljati osobne podatke Korisnika poput imena, prezimena, adrese, e-mail adrese, broja računa i slično. Uhvati val prikupljat će i određene podatke koji ne identificiraju Korisnika. Na zaštitu tajnosti podataka primjenjuje se u cijelosti Izjava o zaštiti tajnosti podataka.

Oprema
Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje sve svoje računalne opreme, te sve sa tim povezane troškove. Uhvati val nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom i ponašanje Korisnika
Molimo vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Uhvati val ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima u svrhu obavljanja ponuđenih usluga i posredovanja. Smatra se da su sve poruke, komentari, ocjene, blogovi te drugi načini komunikacije na Uhvatival.hr javne, a ne privatne prirode, te Uhvati val ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati iste kako objavljeni sadržaji ne bi bili nezakoniti, uvredljivi, prijeteći, ugrožavali privatnost drugih tj. da isti budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. Uhvati val zadržava pravo, prema vlastitoj ocjeni, uklanjanja sadržaja koji se kosi s navedenim odredbama ili je na drugi način neprimjeren za objavu na Uhvatival.hr. Korisnici ne smiju koristiti Uhvatival.hr za promidžbu, bilo komercijalnu, nekomercijalnu, vjersku, političku i slično. Ne smiju pozivati druge Korisnike Uhvatival.hr na članstvo u drugim zajednicama ili organizacijama uključujući one koje predstavljaju direktnu, indirektnu ili potencijalnu konkurenciju Uhvati val. Budući da Uhvati val ne kontrolira i ne autorizira sav sadržaj na portalu Uhvatival.hr ne može biti odgovoran za bilo kakve štete, potraživanja, izgubljenu dobit, gubitak ugleda ili slično nastalo korištenjem i tumačenjem informacija objavljenih na Uhvatival.hr

Linkovi na stranice trećih osoba
Linkovi na internetske stranice i servise trećih osoba na ovim internetskim stranicama ponuđeni su u svrhu lakoće korištenja, a Uhvatival.hr ne snosi nikakvu odgovornost za mogućnost korištenja, točnost informacija, sadržaj tih stranica, niti posljedice koje mogu nastati njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Sadržaj trećih strana na internetskim stranicama
Uhvati val d.o.o ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Uhvatival.hr, sadržaja postavljenog od strane Korisnika, trećih strana ili neovlaštenih Korisnika. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na ovoj internetskoj stranici, Korisnik daje tvrtki Uhvati val neograničeno i nenaplatno pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Korisnik je isključivo odgovoran za povredu autorskog ili drugog prava trećih osoba nad objavljenim sadržajima. Za više informacija pogledajte Izjavu o o zaštiti tajnosti podataka tvrtke Uhvati val i stranica Uhvatival.hr.

Nadzor
Uhvati val zadržava pravo spriječiti ili ograničiti pristup internetskim stranicama Uhvatival.hr onim IP adresama i/ili zaporkama, (odnosno Korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, pozitivnim propisima ili moralu društva, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost. Uhvati val također zadržava pravo uklanjanja svih sadržaja ili materijala koji su, prema slobodnoj ocjeni, protivni odredbama ovih Općih uvjeta ili na drugi način sporni.

Mjerodavno pravo
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja Uhvatival.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja Uhvatival.hr ili u svezi s njima mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu, ako drugačije nije ugovoreno.